Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVIESOPDRACHTEN VAN NewTalent.

1. ALGEMEEN

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

NewTalent: het label NewTalent dat onder Brightstone group valt.

Opdrachtbrief/ Opdrachtbevestiging: een document van NewTalent waarin de Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard en waarin de Werkzaamheden worden omschreven.

Opdrachtgever: de partij die aan NewTalent een opdracht geeft.

Opdrachtteam: de natuurlijke personen binnen NewTalent, zowel individueel als gezamenlijk, die betrokken zijn bij het verrichten van de Werkzaamheden, alsmede derden (zijnde natuurlijke personen buiten NewTalent) die door NewTalent zijn ingeschakeld bij het verrichten van de Werkzaamheden.

Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbrief/ Opdrachtbevestiging tezamen met eventueel andere documenten en voorwaarden die in de verhouding NewTalent – Opdrachtgever op de Werkzaamheden van toepassing zijn (‘Aanvullende Voorwaarden’) en waarnaar uitdrukkelijk in de Opdrachtbrief/ Opdrachtbevestiging wordt verwezen.

Werkzaamheden: de door NewTalent ingevolge de Opdrachtbrief/ Opdrachtbevestiging voor een Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, waaronder leveringen van onder meer zaken en/of diensten.

 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard door NewTalent.

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Werkzaamheden van NewTalent voor een Opdrachtgever. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. TOTSTANDKOMING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de Opdrachtbrief/ Opdrachtbevestiging (mondeling dan wel schriftelijk dan wel elektronisch dan wel stilzwijgend) bevestigt dan wel op het moment dat de Werkzaamheden een aanvang nemen.

2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de door de Opdrachtgever verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

4. INHOUD VAN DE OVEREENKOMST / RANGORDE BIJ STRIJDIGHEID

1. De Overeenkomst is de basis van alle afspraken tussen NewTalent en Opdrachtgever ter zake van de Werkzaamheden.

2. Wijzigingen of aanpassingen van de Overeenkomst dienen op schrift te worden gesteld en door een bevoegde vertegenwoordiger van NewTalent en een bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtgever te worden ondertekend.

3. In geval van strijdigheid tussen de Opdrachtbrief en de andere delen van de Overeenkomst, prevaleert de Opdrachtbrief. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden, prevaleren de Aanvullende Voorwaarden.

5. UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

1. In de Opdrachtbrief/ Opdrachtbevestiging is een omschrijving opgenomen van de door NewTalent te verrichten Werkzaamheden.

2. NewTalent zal zich naar beste kunnen inspannen de Werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

3. NewTalent bepaalt de wijze waarop en de persoon/personen door wie de Werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien volgens de Opdrachtbrief/ Opdrachtbevestiging bepaalde personen de Werkzaamheden zullen uitvoeren, zal NewTalent zich in redelijkheid inspannen om ervoor zorg te dragen dat deze personen de Werkzaamheden zullen uitvoeren. New Talent is gerechtigd om de in de Opdrachtbrief/ Opdrachtbevestiging genoemde personen te vervangen door personen met gelijke of vergelijkbare deskundigheid.

4. Indien is overeengekomen dat de Werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd, is NewtTalent gerechtigd de aanvang van de Werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd en alle verschuldigde bedragen heeft voldaan.

5. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De Overeenkomst kan door Opdrachtgever in geen geval wegens termijnoverschrijding worden ontbonden. Voorts is NewTalent in geen geval schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.

6. Indien NewTalent op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de Werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan NewTalent worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van NewTalent.

7. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 5 lid 6 het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de Werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en NewTalent kunnen worden beïnvloed.

8. NewTalent kan in het belang van de uitvoering van de Werkzaamheden, waaronder ten behoeve van ondersteuning van de dienstverlening, derden (ook in andere jurisdicties) bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrekken. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Werkzaamheden wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met NewTalent overeenstemming te hebben bereikt.

9 NewTalent kan bij de uitvoering van de Werkzaamheden een ondersteunende tool(s) aan Opdrachtgever (of een derde die door Opdrachtgever is aangewezen) verstrekken die is bedoeld voor, en uitsluitend gebruikt mag worden ten behoeve van, de Werkzaamheden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een gecontroleerde uitrol en gebruik van de verstrekte tool(s).

10. Bij afronding van de Werkzaamheden kan NewTalent een schriftelijk advies uitbrengen, een mondeling uitgebracht advies schriftelijk bevestigen, een schriftelijk (eind)rapport uitbrengen of een mondelinge presentatie geven. Vóór afronding van de Werkzaamheden kan NewTalent mondelinge, concept- of tussentijdse adviezen, rapporten en presentaties leveren. Hierbij geldt dat het schriftelijk advies of schriftelijk (eind)rapport van NewTalent prevaleert. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op een concept- of tussentijds advies, rapport of presentatie. Indien Opdrachtgever zich wenst te baseren op een geleverd mondeling advies of een ter afronding van de Werkzaamheden geleverde mondelinge presentatie, dient Opdrachtgever NewTalent daarvan in kennis te stellen, waarna NewTalent het desbetreffende advies schriftelijk zal bevestigen.

11. NewTalent is niet verplicht om mondelinge of schriftelijke adviezen, rapporten of uitkomsten van de Werkzaamheden te actualiseren, naar aanleiding van gebeurtenissen die zich na de levering van de definitieve versie van het advies, het rapport of de uitkomsten hebben voorgedaan.

12. De door NewTalent als onderdeel van de Werkzaamheden gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen kunnen onder geen voorwaarde of omstandigheid worden opgevat als een garantie ter zake van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden.

6. VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever zal, zowel uit eigen beweging als op verzoek van NewTalent, alle medewerking verlenen en alle relevante bescheiden, die NewTalent redelijkerwijs van Opdrachtgever nodig acht voor een correcte uitvoering van de Werkzaamheden, tijdig en in de gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking stellen. Ingeval NewTalent bij Opdrachtgever op locatie Werkzaamheden verricht dan wel van de computersystemen en telefoonnetwerken van Opdrachtgever gebruik maakt, dient Opdrachtgever (voor eigen rekening) zorg te dragen voor de benodigde toegang, beveiligingsprocedures, viruscontroles, faciliteiten, vergunningen en toestemmingen. Voor zover de Werkzaamheden niet in de eigen gebouwen van NewTalent worden uitgevoerd, dient Opdrachtgever er tevens voor te zorgen dat de medewerkers van NewTalent worden voorzien van een adequate werkruimte en overige faciliteiten die nodig zijn om de Werkzaamheden uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.

2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat NewTalent onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn.

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de aan NewTalent ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Werkzaamheden anders voortvloeit.

4. NewTalent is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade voortvloeiende uit het door Opdrachtgever dan wel derden

(i) niet tijdig informeren over of achterhouden van feiten en omstandigheden die in verband met een correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn en

(ii) geven van een verkeerde voorstelling van zaken.

5. De uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende extra kosten en extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden als genoemd in artikel 6 lid 1 of door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking, waaronder het beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6. NewTalent heeft het recht om de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in artikel 6 lid 1 en 2 genoemde verplichtingen heeft voldaan.

7. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OPDRACHTGEVER

Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van NewTalent bij de uitvoering van de Werkzaamheden, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer: – het bestuur en de bedrijfsvoering van zijn bedrijf, de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten en zijn eigen zakelijke aangelegenheden; – de door Opdrachtgever genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door NewTalent geleverde adviezen, aanbevelingen of overige uitkomsten van de Werkzaamheden wenst te baseren, alsmede omtrent het gebruik en de implementatie daarvan; – het aanstellen door Opdrachtgever van een persoon die beschikt over passende vermogens, kennis en ervaring om te allen tijde verantwoordelijkheid te dragen voor de beslissingen van de Opdrachtgever en de geschiktheid van de uitkomsten van de Werkzaamheden, verricht ten behoeve van de Opdrachtgever, te beoordelen en verantwoordelijkheid te nemen voor acties, indien toepasselijk, die voortkomen uit de uitkomsten van de Werkzaamheden.

8. GEHEIMHOUDING

1. NewTalent is verplicht tot geheimhouding van door of namens Opdrachtgever verschafte vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever tegenover derden, anders dan diegenen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Werkzaamheden. Deze verplichting geldt niet voor zover NewTalent is verplicht tot openbaarmaking uit hoofde van de wet, enig voorschrift van een orgaan aan het toezicht waarvan NewTalent is onderworpen, een op NewTalent of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan NewTalent rustende beroepsplicht of een bindende uitspraak van de rechter of een overheidsorgaan.

2. De in lid 1 van dit artikel opgenomen verplichting is niet van toepassing ingeval de in dat lid genoemde informatie reeds algemeen bekend is of bekend wordt, anders dan als gevolg van een onrechtmatige bekendmaking. De desbetreffende verplichting laat voorts onverlet het recht van NewTalent om de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie aan haar verzekeraars en/of adviseurs over te leggen in verband met de beroepsaansprakelijkheid van NewTalent of aan een derde, indien zulks nodig is voor de uitvoering van de Werkzaamheden, waaronder ten behoeve van ondersteuning van de dienstverlening.

3. NewTalent is gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden indien NewTalent voor zichzelf optreedt of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan NewTalent voor zichzelf optreden in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

4. Tenzij daartoe door NewTalent voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van de Opdrachtbrief/ Opdrachtbevestiging, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van NewTalent, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

5. Tenzij daartoe door NewTalent voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever geen mededelingen doen over de aanpak en werkwijze van NewTalent.

6. Opdrachtgever zal de door NewTalent uitgebrachte offerte en de daarin vervatte kennis en ideeën van NewTalent uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht.

7. NewTalent en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van artikel 8 opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

8. NewTalent behoudt zich het recht voor – in het kader van reclame- en referentiedoeleinden – de naam van Opdrachtgever te gebruiken, aan te geven welke soort werkzaamheden zij voor Opdrachtgever heeft verricht en al die bijzonderheden te vermelden die reeds via de media algemeen bekend zijn gemaakt.  

9. Het is NewTalent toegestaan om gegevens van/omtrent Opdrachtgever naar eigen inzicht te gebruiken en te verspreiden, zolang die gegevens niet herleidbaar zijn tot Opdrachtgever en/of personen.

10. De in lid 1 van dit artikel opgenomen verplichting is niet van toepassing en NewTalent is bevoegd om vertrouwelijke informatie betreffende de Opdrachtgever te gebruiken en deze te verstrekken aan andere partijen, die ondersteunend zijn ten behoeve van NewTalent’s  administratie of infrastructuur ten behoeve van

(a) het verrichten van cliënt-, en opdrachtacceptatie procedures,

(b) conflictbeoordeling van interne risico’s en onafhankelijkheid en (

c) het onderhouden van kwaliteitsnormen en professionele normen ten aanzien van de Werkzaamheden of diensten.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

1 NewTalent behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 9 lid 1 genoemde producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van NewTalent, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor Opdrachtgever en/of voor cliënten van NewTalent, is NewTalent gerechtigd om de kennis, ervaring en algemene vaardigheden die NewTalent als gevolg van het verrichten van de Werkzaamheden heeft verkregen, te gebruiken en verder te ontwikkelen.

10. KENNIS EN CONFLICTEN

1. Van het Opdrachtteam mag niet worden verlangd, verwacht of aangenomen dat het kennis heeft van feiten en omstandigheden die aan andere personen binnen NewTalent bekend zijn. NewTalent kan bijgevolg niet worden aangesproken door Opdrachtgever ter zake van dergelijke feiten en omstandigheden.

2. Het staat NewTalent te allen tijde vrij om diensten te verlenen aan een andere partij die een belang heeft dat concurrerend of conflicterend is met de belangen van Opdrachtgever (hierna: een ‘Conflicterende Partij’), ook in het geval de belangen van de Conflicterende Partij specifiek en direct met de belangen van Opdrachtgever concurreren of conflicteren met betrekking tot het onderliggende belang. In het geval de belangen van de Conflicterende Partij specifiek en direct met de belangen van Opdrachtgever concurreren of conflicteren met betrekking tot het onderliggende belang, zal het Opdrachtteam geen werkzaamheden verrichten voor de Conflicterende Partij. Het is in dat geval andere personen binnen NewTalent dan het Opdrachtteam wel toegestaan werkzaamheden te verrichten voor de Conflicterende Partij onder de voorwaarde dat passende beveiligingsmaatregelen in werking zijn gesteld.

3. Indien Opdrachtgever bekend is (geworden) met het feit en/of de omstandigheid dat NewTalent een Conflicterende Partij adviseert of voornemens is om dit te doen ter zake van een specifiek en direct met de belangen van Opdrachtgever concurrerend of conflicterend belang, informeert Opdrachtgever NewTalent daar terstond over.

11. HONORARIUM / BETALING/KOSTENVERHAAL

1. NewTalent factureert de Werkzaamheden op basis van haar honorarium, kosten (waaronder kosten van ingeschakelde derden) en eventueel daarover verschuldigde belastingen. Deze posten worden per maand, aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij NewTalent en Opdrachtgever anders zijn overeengekomen.

2. Het honorarium van NewTalent is niet afhankelijk van de uitkomst van de Werkzaamheden.

3. Onder de kosten zoals genoemd in artikel 11 lid 1 wordt verstaan de directe kosten alsmede een bedrag ter dekking van kosten die niet direct aan de Werkzaamheden worden toegerekend.

4. Het door NewTalent gefactureerde bedrag kan afwijken van eerdere schattingen of offertes.

5. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet binnen deze betalingstermijn heeft betaald, is NewTalent gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van NewTalent, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW) in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

6. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die NewTalent maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van NewTalent daartoe aanleiding geeft, is NewTalent gerechtigd te verlangen dat Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk vooruit betaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt in een door NewTalent te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is NewTalent gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan NewTalent uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

9. In geval NewTalent gehouden is of verzocht wordt informatie te verstrekken over Opdrachtgever op grond van een verzoek of bevel van een regelgevend orgaan of overheidsorgaan of op grond van enige gerechtelijke procedure, zal Opdrachtgever NewTalent compenseren voor de kosten van NewTalent en haar personeel, die zijn gemoeid met een dergelijk verzoek, bevel of procedure, in geval handelen van NewTalent geen (mede) onderwerp is van een dergelijk verzoek, bevel of procedure.

10. NewTalent kan meer Werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Overeenkomst is aangegaan, indien deze Werkzaamheden voortvloeien uit enige op de Overeenkomst en/of Werkzaamheden van toepassing zijnde (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving.

11. In het kader van een vlotte afwikkeling van de administratie kan de Opdrachtgever gevraagd worden om vooraf urenstaten af te tekenen.

12. RECLAMES

1. Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen zestig (60) dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen zestig (60) dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan NewTalent kenbaar te worden gemaakt.

2. Reclames als bedoeld in artikel 12 lid 1, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft NewTalent de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

13. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

1. De Overeenkomst kan door zowel NewTalent als Opdrachtgever schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van dertig (30) dagen. In het geval Opdrachtgever aldus opzegt, is Opdrachtgever verplicht alle schade en kosten aan de zijde van NewTalent te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, al de door NewTalent in verband met de Overeenkomst en de (toekomstige) Werkzaamheden gemaakte kosten en gedane investeringen en bezettingsverlies. Specifiek geldt hier dat de opdrachtgever bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst is gehouden tot algehele voldoening van de tot aan de overeengekomen beëindigingsdatum (indien van toepassing) verschuldigde vergoeding van in te zetten uren.

2. NewTalent is voorts gerechtigd de Overeenkomst in het geval van onvoorziene omstandigheden (in de zin van artikel 6:258 BW) met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

3. Aan zowel NewTalent als Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien

(i) de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake daarvan in verzuim is (als bedoeld in artikel 6:81 BW),

(ii) indien de andere partij niet in staat is haar schulden te voldoen,

(iii) indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, (iv) indien de andere partij een schuldsanering treft.

4. NewTalent behoudt bij een beëindiging op basis van artikel 13 lid 1, 2, of 3 aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten Werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van de declaratie aangaande reeds verrichte Werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

14. AANSPRAKELIJKHEID

1. NewTalent zal de Werkzaamheden (en het eventuele meerwerk) naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. NewTalent is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van NewTalent.

2. De aansprakelijkheid van NewTalent is beperkt tot een bedrag gelijk aan één (1) maal het aan NewTalent ingevolge het bepaalde in de Opdrachtbrief/ Opdrachtbevestiging verschuldigde honorarium, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van NewTalent. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt onverkort in geval van aansprakelijkheid tegenover meerdere Opdrachtgevers; alsdan betaalt NewTalent aan alle Opdrachtgevers gezamenlijk niet meer uit dan één (1) maal de aan NewTalent ingevolge het bepaalde in de Opdrachtbrief/ Opdrachtbevestiging verschuldigde honorarium.

3. Aansprakelijkheid van NewTalent voor indirecte schade (waaronder, maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie) is uitgesloten, behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van NewTalent.

4. Buiten de in artikel 14.1 tot en met 14.3 genoemde gevallen rust op NewTalent geen enkele verplichting tot schadevergoeding.

5. NewTalent zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. NewTalent is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die als onderaannemer en onder verantwoordelijkheid van NewTalent optreden.

6. De in artikel 14 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken ten behoeve van zowel NewTalent (zelf) als de personen, zowel individueel als gezamenlijk, binnen het Opdrachtteam.

7. Het bepaalde in dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van NewTalent jegens Opdrachtgever.

15. VRIJWARING

1. Opdrachtgever vrijwaart NewTalent ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van Opdrachtgever (nog te) verrichte(n) Werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van NewTalent. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die NewTalent in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

2. De vrijwaring in lid 1 van dit artikel wordt mede bedongen ten behoeve van de personen, zowel individueel als gezamenlijk, binnen het Opdrachtteam.

16. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

1. NewTalent kan persoonsgegevens betreffende en/of verstrekt door Opdrachtgever verwerken

(i) in het kader van de Werkzaamheden,

(ii) in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op NewTalent,

(iii) in verband met de ondersteuning van de dienstverlening door NewTalent aan Opdrachtgever,

(iv) in relatie tot het instellen van of verdedigen tegen een rechtsvordering alsmede

(v) in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van NewTalent en derden.

2. Verwerking van persoonsgegevens door NewTalent in het kader van de activiteiten zoals in artikel 16 lid 1 vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (“Toepasselijke Privacywetgeving”), waaronder onder meer wordt verstaan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (“UAVG”). NewTalent kan persoonsgegevens delen met derden die NewTalent inschakelt bij de (ondersteuning van) de dienstverlening door NewTalent. Persoonsgegevens zullen slechts gedeeld worden voor zover noodzakelijk in het kader van voornoemde activiteiten en voor zover dit in overeenstemming is met de Toepasselijke Privacywetgeving.

3. Voor zover NewTalent in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt stelt NewTalent het doel en de middelen van de gegevensverwerking vast, en treedt aldus op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de NewTalent.

4. Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de Toepasselijke Privacywetgeving. Opdrachtgever staat in voor de rechtmatigheid van de verstrekking van de persoonsgegevens aan NewTalent, en neemt daarbij alle wettelijke verplichtingen die conform de Toepasselijke Privacywetgeving op Opdrachtgever rusten in acht, waaronder de verplichting om betrokkenen te informeren over de verstrekking van hun persoonsgegevens aan NewTalent en de verwerking daarvan door NewTalent in het kader van de Overeenkomst.

5. NewTalent zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking en ongeoorloofde toegang.

6. NewTalent zal waar het persoonsgegevens verstrekt door Opdrachtgever betreft, Opdrachtgever informeren indien

(i) een verzoek van betrokkene strekkende tot uitoefening van diens rechten wordt ontvangen,

(ii) een klacht of vordering verband houdende met de verwerking van de persoonsgegevens wordt ontvangen, en

(iii) NewTalent een melding doet op grond van art. 33 of 34 AVG.

7. Opdrachtgever zal, indien NewTalent dat verzoekt, zonder onredelijke vertraging alle medewerking verlenen en informatie verstrekken om te voldoen aan Toepasselijke Privacywetgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie en medewerking in relatie tot uitoefening van rechten van betrokkenen en eventuele inbreuken in verband met persoonsgegevens.

8. Opdrachtgever vrijwaart NewTalent ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met niet-naleving van de Toepasselijke Privacywetgeving door Opdrachtgever. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die NewTalent in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

17. E-MAIL EN INTERNETGEBRUIK

1. Opdrachtgever en NewTalent kunnen door middel van elektronische post (e-mail), elektronische opslag (waaronder cloud toepassingen) en internet met elkaar communiceren. Aan het gebruik van e-mail, internet en elektronische opslag kleven risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. NewTalent is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van e-mail, elektronische opslag en/of internet. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van e-mail en/of elektronische dataopslag zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van NewTalent bepalend.

2. In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) rapportages – van (en in opdracht van) Opdrachtgever door NewTalent aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.

3. NewTalent is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat NewTalent daarvan maakt in haar contacten met derden.

18. VERTROUWELIJKHEID, BEWARING EN EIGENDOM VAN HET DOSSIER

NewTalent houdt ter zake van de opdracht van Opdrachtgever een dossier aan. NewTalent neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van het dossier te waarborgen en de dossiers te bewaren gedurende een periode die voor een goede beroepsuitoefening aanvaardbaar is en die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en beroepsregels inzake bewaartermijnen. De dossiers zijn eigendom van NewTalent.

19. VERVALTERMIJN

Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens NewTalent, uit welke hoofde ook, uiterlijk na één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

20. NON-SOLLICITATIE

Partijen zullen tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden en binnen twee (2) jaar na beëindiging van de Overeenkomst geen bij de Werkzaamheden betrokken personen van de wederpartij in dienst nemen of anderszins werkzaamheden laten verrichten dan wel daarover met deze personen onderhandelen, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij, welke toestemming niet op onredelijke grond zal worden onthouden. Op overtreding van dit beding staat een boete van €50.000,-

21. NAWERKING

Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden, blijven na de beëindiging onverminderd van kracht.

22. OVERDRACHT

Geen van de partijen bij de Overeenkomst is gerechtigd om de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen aan een derde.

23. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde rechter in het arrondissement waarin NewTalent is gevestigd. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weense Koopverdrag’) is niet van toepassing.